kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Adwokat Sprawy Spadkowe Łódź

Prawo spadkowe Łódź

Sprawy spadkowe to często złożone i wieloletnie spory. Część z nich bywa szczególnie trudna oraz delikatna z uwagi na rodzinny charakter toczonego sporu.

Moim zadaniem jest pomóc Państwu obronić swoje interesy oraz ustrzec przed potencjalną eskalacją sporu i zbędnym wydłużeniem postępowania.

 

Jeżeli szukacie Państwo adwokata, specjalisty od spraw spadkowych, z przyjemnością podejmę się reprezentacji w sądzie oraz udzielę wsparcia na etapie przedsądowym.

Z przyjemnością podejmę się reprezentacji Państwa interesów w całym przekroju prawa spadkowego, w szczególności:

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
Sprawy o dział spadku,
Sprawy o zachowek zarówno po stronie dochodzących roszczeń, jak i zobowiązanych do zapłaty zachowku,
Dziedziczenie testamentowe,
Wydziedziczenie,
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Dobrego negocjatora
Dobrego negocjatora

Praktyka sądowa pokazuje, że umiejętne negocjacje z drugą stroną sporu to podstawowy warunek, by skrócić czas trwania sprawy spadkowej. Szczególnie dobrze odnajduję się w negocjacjach o tak delikatnym charakterze.

02
Wsparcie w sporze z rodziną
Wsparcie w sporze z rodziną

Sprawy spadkowe to często emocje, które utrudniają porozumienie. Są one dodatkowo podsycane przez dawne żale i spory rodzinne, które powracają w najgorszym możliwym momencie. Zapewniam moim klientom wsparcie na etapie procesowym, a także przygotowanie do przebrnięcia przez trudne rodzinne rozmowy.

03
Pewność dochowania wszelkich wymogów
Pewność dochowania wszelkich wymogów

Odpowiednie przygotowanie dokumentów, takich jak testament jest kluczowe, by uniknąć ryzyka stwierdzenia jego wadliwości. Zapewniam swoim klientom pełne bezpieczeństwo w tym zakresie.

04
Wnikliwość i wytrwałość
Wnikliwość i wytrwałość

Sprawy spadkowe kryją w sobie często rodzinne tajemnice, szczególnie te materialne. Pomogę Państwu w odnalezieniu tego, co zostało ukryte przez druga stronę sporu.

Sprawy spadkowe Łódź – FAQ

Na czym polega dziedziczenie długów?

W skład masy spadkowej wchodzą zarówno aktywa (wszystkie składniki majątku mające wartość materialną, np. samochód), jak i pasywa (nieuregulowane zobowiązania spadkodawcy, np. niespłacona pożyczka lub kredyt).

Jeśli spadkobierca nie odrzucił spadku i nie złożył oświadczenia o jego przyjęciu wprost, tj. bez ograniczeń co do długów, to prawo spadkowe wskazuje jednoznacznie, iż przyjmuje go z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to dziedziczenie do wysokości stanu czynnego spadku.

Odrzucenie spadku – co muszę wiedzieć i jak to wygląda w praktyce?

Jeśli osoba powołana do spadku nie chce być spadkobiercą to – bez względu na przyczynę – zawsze ma możliwość odrzucenia spadku. Prawo spadkowe wskazuje, że dokonuje się to poprzez złożenie oświadczenia woli przed sądem lub notariuszem zależnie od tego, który tryb nabycia spadku został wybrany. Spadki mogą być odrzucane bez względu na tytuł powołania (ustawa, testament) w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o otwarciu spadku.

Skutkiem odrzucenia spadku jest fikcja prawna poprzez uznanie, że potencjalny spadkobierca nie dożył otwarcia spadku.

Zachowek – komu przysługuje prawo do zachowku?

Zgodnie z art. 991 k.c. zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Co do zasady zachowek jest równy połowie udziału spadkowego. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo uprawniony zstępny jest małoletni zachowek wynosi 2/3 udziału spadkowego.

Prawo spadkowe przewiduje możliwość dochodzenia zachowku w trybie procesowym przed sądem powszechnym. Kwota roszczenia o zachowek podlega zmniejszeniu o otrzymaną od spadkodawcy darowiznę, przez powołanie do spadku lub uczynienie zapisu.

Jak obliczyć zachowek?

Przy obliczaniu wysokości udziału spadkowego stanowiącego podstawę do wypłaty zachowku uwzględnia się spadkobierców niegodnych oraz tych, którzy odrzucili spadek. Nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia lub zostali wydziedziczeni.

Do udziału nie dolicza się drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych, a także dokonanych na rzecz osób niebędących spadkobiercami darowizn sprzed więcej niż 10 lat od otwarcia spadku. Przy obliczaniu zachowku na rzecz zstępnego nie dolicza się darowizn uczynionych w czasie, kiedy spadkodawca nie miał zstępnych, chyba że zostały dokonane na mniej niż 300 dni przed jego urodzeniem. Z kolei przy zachowku na rzecz małżonka nie dolicza się darowizn dokonanych przed zawarciem małżeństwa.

Co lepsze testament czy dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym, chyba że osoby powołane z testamentu nie chcą lub nie mogą być spadkobiercą albo testament dotyczy jedynie części spadku.

Zaletą testamentu jest możliwość rozrządzenia majątkiem w sposób ustalony przez spadkodawcę z pominięciem hierarchii ustawowej. Nie wyłącza to jednak roszczenia potencjalnych spadkobierców o zachowek.

Dziedziczenie ustawowe nakłada na spadkobierców konieczność zachowania określonej kolejności i proporcji dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku może odbyć się przed sądem lub notariuszem bez względu na podstawę dziedziczenia.

Na czym polega wydziedziczenie i jakie ma skutki w praktyce?

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu spadkobierców (zstępnych, małżonka i rodziców) prawa do zachowku. Dokonuje się poprzez oświadczenie woli złożone w ważnym testamencie. Kodeks cywilny wymienia konkretne przyczyny wydziedziczenia. Jest to:

  • uporczywe działanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • dopuszczenie się względem spadkodawcy lub osoby względem niego najbliższej przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywe unikanie wypełniania obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.
Jak wygląda ustawowy podział majątku po zmarłym

Podział majątku spadkowego może być dokonany na dwa sposoby – w drodze postępowania sądowego o dział spadku realizowanego przed sądem podczas sprawy spadkowej albo przed notariuszem za pomocą umowy o dział spadku.

Pomoc w sprawach spadkowych obejmuje nie tylko identyfikację kręgu potencjalnych spadkobierców, ale także faktyczną zdolność do objęcia masy spadkowej. Prawo spadkowe wymaga, aby podział majątku został dokonany już po stwierdzeniu praw do spadku w drodze sądowego postanowienia albo poświadczenia notarialnego.

Co powinien zawierać wniosek o dział spadku?

Podział spadku może zostać dokonany polubownie lub na drodze postępowania sądowego. W pierwszym przypadku konieczne jest sporządzenie umowy o dział spadku. Jeśli zgoda dotyczy części majątku, umowny dział spadku będzie dotyczył tylko tej części. Wniosek o dział spadku powinien być złożony do sądu w takiej ilości, ilu uczestników bierze udział w postępowaniu. To tańsze rozwiązanie niż wizyta u notariusza, choć na termin rozprawy strony będą musiały zaczekać dłużej.

Wniosek podlega opłacie sądowej w różnej wysokości w zależności od tego, czy był zgodny (300 zł), czy nie (500 zł). Dodatkowe koszty dotyczą zniesienia współwłasności.

Na czym polega zapis testamentowy?

W przypadku zapisu zwykłego spadkobierca ustawowy lub testamentowy staje się zobowiązany do spełnienia określonego świadczenia na rzecz oznaczonej osoby.

Z kolei zapis windykacyjny to rozrządzenie spadkowe na mocy którego oznaczona osoba nabywa określony przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (np. rzecz oznaczoną co do tożsamości). Zapis windykacyjny może wystąpić wyłącznie w testamencie notarialnym.

Jak sporządzić testament zwykły własnoręczny?

Spadkodawca może sporządzić testament pismem odręcznym, umieszczając na nim datę oraz podpis. Musi dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych. Prawo spadkowe wyklucza testamenty wspólne małżonków, każdy z nich powinien spisać osobny dokument.