kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Adwokat Rozwód Łódź

Sprawy rozwodowe

Dla większości z nas sprawy rozwodowe to jedne z najgorszych doświadczeń w życiu. Moim zadaniem jest pomóc Państwu przejść przez to doświadczenie szybko i bez zbędnych komplikacji.

Jeżeli szukacie Państwo adwokata od rozwodów, zapewniam pełne wsparcie w trakcie całej sprawy rozwodowej, zarówno na etapie pozwu o rozwód, mediacji jak i reprezentacji w sądzie.

Zapewniam kompleksową pomoc prawną w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie jak i w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Możecie Państwo powierzyć mi także takie sprawy jak:

Przeprowadzenie rozwodu międzynarodowego,
Ustalenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
Podział majątku,
Unieważnienie małżeństwa,
Ustalenie obowiązków alimentacyjnych
Zabezpieczenie roszczenia o alimenty,
Eksmisja małżonka.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Szersze spojrzenie na sprawę już na starcie
Szersze spojrzenie na sprawę już na starcie

Przeanalizuję Państwa sytuację, by pomóc podjąć decyzję co do sposobu prowadzenia sprawy. Rozwód to wielkie emocje, więc warto wysłuchać bezstronnego doradcy. Zdarza się, iż nasze spotkanie odmieni Państwa spojrzenie i sposób podejścia do rozwodu.

02
Wsparcie w przygotowaniu do rozwodu
Wsparcie w przygotowaniu do rozwodu

Sprawy rozwodowe nieodłącznie kojarzą się z pozwami oraz dowodami w sprawie. Za tymi hasłami powinno stać merytoryczne przygotowanie. Błędy na tym etapie mogą sprokurować nieodwracalne, negatywne skutki. Moja pomóc pomoże Państwu ich uniknąć.

03
Wykonanie niezbędnych formalnościami
Wykonanie niezbędnych formalnościami

Przygotuję niezbędne dokumenty i zbiorę komplet materiałów. Moja pomoc pozwoli skrócić procedurę i ograniczyć stres oraz niepewność typową dla pozwów składanych samodzielnie.

04
Reprezentowanie, bo emocje mogą zaszkodzić
Reprezentowanie, bo emocje mogą zaszkodzić

Rozwód to emocje często porównywane do śmierci kogoś bliskiego. Trudno wówczas o właściwy przegląd sytuacji i dobre decyzje. Pomogę Państwu przejść przez te trudne chwile i uchronię przed potencjalnymi zagrożeniami.

Sprawy rozwodowe Łódź – FAQ

Kiedy mogę uzyskać szybki rozwód?

Najszybsze zakończenie sprawy sądowej gwarantuje żądanie rozwodu bez orzekania o winie oraz zgodne stanowisko małżonków. Kiedy strony usiłują wykazać winę współmałżonka, często pojawia się konieczność przesłuchania świadków lub powołania biegłych co przedłuża postępowanie.

Sprawy rozwodowe przedłużają się również z uwagi na braki formalne pozwu, W tym aspekcie adwokat pomoże niejako przyspieszyć rozwód. Opóźnienie może również wywołać złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej. W obu przypadkach sąd będzie musiał podjąć działania zmierzające odpowiednio do korekty pisma procesowego przez powoda lub rozpoznania wniosku o zwolnienie z kosztów.

Kiedy sąd odmówi udzielenia rozwodu?

Pomimo żądania rozwodu w określonych przez prawo przypadkach sąd może odmówić rozwiązania związku małżeńskiego. Zgodnie z art. 56 k.r.o. orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (także adoptowanych, jeśli przysposobienie ma charakter wspólny).

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jak długo trwa sprawy rozwodowe w Łodzi?

Sprawy rozwodowe w Łodzi jeśli odbywają się bez orzekania o winie, trwają zwykle kilkanaście tygodni (nie licząc czasu między złożeniem pozwu a wyznaczeniem terminu rozprawy przez sąd) i mogą skończyć się na pierwszej rozprawie. Jeżeli konieczne jest przesłuchanie świadków lub uzyskanie opinii biegłego albo OZSS ten czas ulega wydłużeniu, a sąd będzie wyznaczał kolejne terminy posiedzeń.

Z dodatkowym przedłużeniem postępowania należy liczyć się w przypadku złożenia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji. Rozwód w Łodzi w tym przypadku może trwać nawet kilka lat, ponieważ sąd okręgowy nie jest związany terminami, jeśli chodzi o przekazanie sprawy sądowi apelacyjnemu i zawsze w pierwszej kolejności sprawdza braki formalne środka zaskarżenia. Strony mogą składać wnioski o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Jakie są koszty uzyskania rozwodu?

Koszt sprawy rozwodowej zależy od zakresu żądań powoda. Sam pozew o rozwód to koszt 600 zł. Dodatkowo można domagać się podziału majątku przez sąd. Taki wniosek kosztuje 300 zł, jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału lub 1000 zł, gdy jest to kwestia sporna. Żądanie eksmisji małżonka kosztuje 200 zł. Dodatkowo powód może dochodzić zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego. Jego koszt to 100 zł.

Niezależnie od podstawowych opłat w toku postępowania mogą pojawić się opinie biegłych lub mediacje, których koszt każdorazowo jest szacowany odrębnie. Należy również liczyć się z kosztami pomocy prawnej, czyli wynagrodzenia adwokata, a w przypadku przegrania sporu – zwrotem tych kosztów stronie przeciwnej.

W sprawach rozwodowych strony mogą wnosić o zwolnienie z opłat sądowych.

Jak wygląda podział kosztów rozwodu na współmałżonków?

Podstawowa zasada przewiduje odpowiedzialność za wynik procesu, zgodnie z którą koszty ponosi strona przegrywająca spór. Jeżeli sąd orzeka winę z obu stron, koszty dzielone są na pół co oznacza, że powód otrzymuje zwrot 300 zł z sądu, a pozwany zwraca powodowi połowę pozostałej opłaty za pozew (150 zł). Za opinię biegłego lub OZSS płaci strona, która wnioskowała o przeprowadzenie dowodu, a jeżeli wniosek był zgodny, sąd dzieli koszty na pół między strony

Czym różni się rozwód od separacji?

Separacja nie powoduje ustania małżeństwa. Małżonkowie nie mogą więc wstąpić w kolejny związek małżeński. Nie ma także konieczności wykazywania przesłanki trwałości rozkładu pożycia, a jedynie jego zupełność rozkładu. Separacja nie daje prawa wystąpienia z wnioskiem o powrót do poprzedniego nazwiska.

Obowiązek alimentacyjny nałożony na małżonka, który nie jest winny pożycia, nie ustaje po upływie 5 lat od orzeczenia separacji. Co więcej, małżonkowie są zobowiązaniu do udzielania sobie pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności.

Co zyskam uzyskując rozwód z winy małżonka?

Zasadnicza korzyść polega na możliwości żądania alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa już w przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej, nie ma potrzeby wykazywania przesłanki niedostatku. Co więcej małżonek niewinny nie będzie płacił alimentów współmałżonkowi winnemu, nawet jeśli ten popadnie w niedostatek.

Kwestia wyłącznej winy może być również uwzględniona przy orzekaniu o podziale majątku wspólnego, władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dziećmi.

Co zyskam wnosząc o rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód na zgodny wniosek obu stron pozwala szybko zakończyć postępowanie i otrzymać wyrok już w ciągu kilkunastu tygodni od złożenia pozwu. Sama rozprawa jest bardzo krótka.

Warunkiem „szybkiego rozwodu” jest przedstawienie przez strony zgodnego stanowiska co do kluczowych kwestii – opieki nad małoletnimi dziećmi, podziału majątku, alimentów na rzecz dzieci i współmałżonka.

Co warto przedstawić jako dowody w sprawie rozwodowej?

Dowody przedstawia się na potwierdzenie określonych faktów. Zwykle będzie to akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci stron, a także rachunki, wiadomości SMS, e-maile, nagrania, printscreeny z portali społecznościowych.

Dowody zawsze muszą być adekwatne do twierdzeń strony, a ich dobór zależy od obranej taktyki procesowej i stopnia skomplikowania postępowania.

Jak wyglądają typowe sprawy rozwodowe?

Po wywołaniu sprawy na salę sądową wchodzą strony wraz z pełnomocnikami oraz świadkowie, którzy po sprawdzeniu obecności zostaną poproszeni o opuszczenie sali. Sprawy rozwodowe co do zasady odbywają się przy drzwiach zamkniętych.

W toku rozprawy sąd weryfikuje, czy nie ma możliwości polubownego załatwienia sporu i czy decyzja o rozwodzie jest ostateczna. Skupia się na kwestiach dotyczących przebiegu pożycia małżeńskiego, przyczyn jego rozkładu, a także ustaniu więzi fizycznej, gospodarczej i emocjonalnej. Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci sąd ustala relacje między nimi a rodzicami. Bada również czy dzieci rozumieją i akceptują fakt rozwodu.