kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Adwokat Alimenty Łódź

Sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty to często nie mniejsze emocje niż sam rozwód. Moim zadaniem jest pomóc Państwu skutecznie przedstawić swoje interesy i doprowadzić do ich respektowania przez współmałżonka.

Jeżeli szukacie Państwo adwokata do sprawy o alimenty, pomogę się do niej przygotować oraz podejmę się reprezentowania Państwa interesów w sądzie.

Jako adwokat specjalizujący się w temacie alimentów podejmę się następujących spraw:

Podwyższenie alimentów,
Obniżenie alimentów,
Alimenty na małoletnie dzieci stron,
Alimenty na małżonka,
Alimenty na utrzymanie rodziny.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Wnikliwa analizę sytuacji
Wnikliwa analizę sytuacji

Skuteczność postępowania dotyczącego alimentów zależy w dużej mierze od właściwego przygotowania. Konieczna jest również analiza obejmująca aktualną praktykę sądowniczą w zbliżonych sytuacjach. Pomogę w tym obszarze, by zwiększyć Państwa szanse w sądzie.

02
Właściwe sformułowanie celów
Właściwe sformułowanie celów

Alimenty co do zasady mają zapewnić zaspokojenie potrzeb uprawnionego, jednak to przesłanki do powstania obowiązku alimentacyjnego oraz okoliczności towarzyszące mają tu zasadnicze znaczenie. Przygotuję Państwa, by nic nie stanęło na przeszkodzie realizacji obranego celu.

03
Pewność co do poprawności złożonej dokumentacji
Pewność co do poprawności złożonej dokumentacji

Jak w każdym postępowaniu sądowym, także sprawy o alimenty procedowane są sprawniej i skuteczniej, gdy zebrana dokumentacja jest kompletna, a pozew poprawnie sformułowany. Są to obszary, w których zapewniam spokój swoim klientom już na starcie naszej współpracy.

04
Reprezentacje w sądzie
Reprezentacje w sądzie

Podobnie jak w przypadku rozwodów tak i alimenty wzbudzają wielkie emocje. Jako Państwa reprezentant zadbam o to, by emocje nie przeszkodziły Ci w pomyślnym zakończeniu sprawy o alimenty.

Sprawy o alimenty Łódź – FAQ

Co ma wpływ na wysokość alimentów?

Przepisy nie przewidują kwotowego taryfikatora alimentów i w każdym przypadku sąd ustala je indywidualnie. Zgodnie z art. 135 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Alimenty orzekane są z zachowaniem zasady równej stopy życiowej, co oznacza, że dzieci muszą mieć zapewniony standard życia na takim samym poziomie jak ich rodzice. Na wysokość alimentów nie mają wpływu celowe działania zobowiązanego, które zmierzają do obniżenia dochodu, np. rezygnacja z pracy lub zaciągnięcie kredytu.

Kiedy mogę wystąpić o podwyższenie alimentów?

Alimenty nigdy nie są orzekane raz na zawsze. Za każdym razem, kiedy zmienią się okoliczności sprawy i wzrosną usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, np. wskutek pójścia dziecka do szkoły, uprawniony może domagać się podwyższenia alimentów. Ustawa nie precyzuje również, ile razy i z jaką częstotliwością strona może wnieść pozew o podwyższenie alimentów. Sprawa o podwyższenie alimentów jest prowadzona w trybie procesowym po wytoczeniu powództwa przez uprawnionego.

Czym są alimenty na współmałżonka?

Alimenty na współmałżonka w praktyce obowiązują już w trakcie trwania małżeństwa. Są to starania, które każdy ze współmałżonków czyni w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Jeżeli jeden z nich uchyla się od obowiązku, drugi może żądać, aby było mu wypłacane wynagrodzenie za pracę drugiej osoby lub inne świadczenia.

Po ustaniu małżeństwa można dochodzić alimentów od byłego małżonka, kiedy powód znalazł się w niedostatku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pozwany został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia. Wtedy nie ma potrzeby wykazywania przesłanki niedostatku, wystarczy istotne pogorszenie sytuacji życiowej.

Czy mogę uzyskać zabezpieczenie alimentów, gdy rozwód nie jest jeszcze orzeczony?

Tak, w toku sprawy o rozwód można żądać zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci albo zaspokojenia potrzeb rodziny. Uzyskanie zabezpieczenia wymaga uprawdopodobnienia istnienia roszczenia. Zabezpieczenie alimentów polega na zobowiązaniu do zapłaty uprawnionemu jednorazowego lub okresowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego może być złożony bezpośrednio w pozwie rozwodowym, na rozprawie, a także jako późniejsze pismo procesowe. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia otrzymuje z urzędu klauzulę wykonalności. Może być zaskarżone zażaleniem przez każdą ze stron.

Czy warto rozstrzygać temat alimentów na dzieci podczas sprawy o rozwód?

Strony mogą w trakcie sprawy rozwodowej przedstawić porozumienie, w którym godzą się łożyć określone koszty na utrzymanie wspólnych małoletnich dzieci. W przypadku braku takiego porozumienia rozstrzygnięcie obejmujące alimenty stanowi obligatoryjną część wyroku rozwodowego w myśl art. 58 § 1 k.r.o. zdanie pierwsze in fine.

Określenie alimentów powinno nastąpić w sposób umożliwiający ich ewentualną egzekucję przez komornika, tzn. sąd powinien pamiętać o wskazaniu w wyroku konkretnej kwoty, terminu płatności oraz ewentualnych odsetek w razie jego uchybieniu.

Jak mogę uzyskać alimenty podczas sprawy rozwodowej?

Zasądzenie alimentów następuje w oparciu o złożony w tym zakresie wniosek. Strona powinna wskazać jakiej kwoty się domaga, a także oznaczyć jej termin płatności. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z art. 58 k.r.o. w wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu ustala koszty utrzymania i wychowania dziecka. Nawet w przypadku braku formalnego wniosku lub wręcz zrzeczenia się prawa do alimentów sąd i tak orzeknie w tym zakresie i nie można postawić w tym przypadku zrzuty wyrokowania ponad żądanie.

Czy sąd w decyzji o wysokości alimentów uwzględni wszystkie koszty utrzymania dziecka?

Rozstrzygając w zakresie obowiązku alimentacyjnego, sąd kieruje się przede wszystkim zasadą równej stopy życiowej. Oznacza to, że zarówno rodzice, jak i dzieci powinni żyć na zbliżonej stopie życiowej. Określając alimenty sąd bierze pod uwagę przede wszystkim uzasadnione koszty utrzymania dziecka, które wynikają z jego wieku, poziomu rozwoju i potrzeb związanych z edukacją, socjalizacją lub pasjami.

Jak należy udokumentować koszty utrzymania dziecka, by zostały uwzględnione przez sąd?

Udokumentowanie kosztów utrzymania dziecka następuje przede wszystkim poprzez przedstawienie w charakterze załączników do pozwu rachunków, faktur, zestawień i kserokopii np. biletów lub kart z wizyt lekarskich. Prawo cywilne nie precyzuje, co dokładnie może być dowodem sprawy o alimenty, dlatego strony mają otwartą drogę do udowadniania swoich twierdzeń w różny sposób.

Nawet w sytuacji, gdy strona nie dysponuje żadnymi dokumentami, które mogłyby potwierdzić wydatki sąd oprze rozstrzygnięcie w tym zakresie na wyjaśnieniach i zeznaniach powoda.

 

Czy zaangażowanie w wychowanie dziecka wpływa na wysokość alimentów?

Zgodnie z art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie zobowiązani są według swoich możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Może to polegać w całości lub części także na osobistych staraniach o wychowanie dzieci.

Jak wygląda ustalenie alimentów przy tzw. opiece naprzemiennej?

Alimenty przy opiece naprzemiennej zwykle ustalane są po połowie między rodziców, a sąd rezygnuje z precyzowania kwot w wyroku – to rodzice decydują za co płaci każdy z nich. Jeżeli nie ma co do tego zgody między małżonkami, sąd może określić konkretne sumy wsparcia finansowego. Podobnie w przypadku, gdy jeden z małżonków znajduje się w znacznie gorszej sytuacji finansowej.