kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Kancelaria frankowa Łódź

Sprawy frankowe

Sprawy związane z tzw. kredytami frankowymi cechują się dużą zawiłością i wymagają bardzo dużego zaangażowania prawnika prowadzącego proces. Skutecznie pomagam moim klientom w rozwiązywaniu problemów z kredytami frankowymi.

Jeżeli szukacie Państwo adwokata od kredytów frankowych, prowadzę sprawy w kierunku jak najszerszego zabezpieczenia interesu prawnego kredytobiorcy. Wytaczam procesy o unieważnienie umowy kredytu lub jego odfrankowienie. Świadczę kompleksowe usługi, które obejmują między innymi:

Wnikliwą analizę umowy kredytowej,
Wyliczenie korzyści płynących z wygranej z bankiem,
Usuwanie klauzul, które są niezgodne z prawem,
Starania o rekompensatę ze strony banku,
Pomoc prawną w przypadku pozwu ze strony banku.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Wnikliwą analizę umowy
Wnikliwą analizę umowy

Dokonuję wnikliwej analizy umowy kredytu. Po przesłaniu skanu umowy wraz z aneksami odpowiadam na pytanie, czy umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie i jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy. Następnie wskazuję, jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

02
Kompleksową obsługę
Kompleksową obsługę

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po zaakceptowaniu przez Państwa warunków prowadzenia sprawy przeprowadzam wszystkie wyliczenia i przygotowuję pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

03
Jasne zasady ustalania wynagrodzenia
Jasne zasady ustalania wynagrodzenia

Moje wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy oraz przewidzenie kosztów obsługi prawnej. Oferuję również ratalny system płatności.

04
Wiedzę i doświadczenie
Wiedzę i doświadczenie

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znam argumenty naszych przeciwników i jestem odpowiednio przygotowany.

Sprawy frankowe – FAQ

Ile trwają sprawy frankowe?

Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie jest różny i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz miasta, w którym się ona toczy (obłożenia sądów oraz ilość spraw w referacie sędziego rozpoznającego sprawę). Regułą są postępowania trwające kilka lat. Zwykle w pierwszej instancji sprawy frankowe trwają około 3-4 lat, w drugiej instancji nieco krócej z uwagi na mniej rozbudowane postępowanie dowodowe.

Duży wpływ na przedłużanie postępowań ma również stosunek sędziego do organizacji samego procesu oraz aktywność pełnomocników. Kancelaria, która składa skuteczne wnioski dowodowe może przyczynić się do przyspieszenia postępowania.

Kto ma małe szanse na wygranie sprawy frankowej?

Szansa na powodzenie w sprawie frankowej w dużej mierze zależy od konstrukcji samej umowy oraz obranej taktyki procesowej. Doświadczona kancelaria będzie w stanie wykryć wszystkie klauzule abuzywne w kontrakcie i doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia, którym nie zawsze będzie unieważnienie umowy.

W praktyce coraz korzystniejsze rozstrzygnięcia zapadają w toku postępowania pozasądowego, dlatego warto z niego korzystać, ponieważ może przyczynić się to do szybszego zakończenia sporu.

Gdzie odbywają się sprawy frankowe?

Właściwość sądu w sprawach frankowych zależy od tego, czy strony walczą ze „starą umową”, czy z „nową umową”. W pierwszym przypadku sprawy rozpatrywał sąd właściwy dla miejsca zawarcia umowy, chyba że pełnomocnik banku skutecznie podniósł zarzut niewłaściwości sądu. W przypadku nowych umów powód może wnieść pozew do sądu, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania, a nie siedziby lub oddziału banku. W praktyce drugie rozwiązanie jest korzystniejsze, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i wydatki związane z dojazdami na kolejne rozprawy.

Czy sprawy frankowe ulegają przedawnieniu? (w kontekście starych umów)

W kontekście umów kredytowych zawartych przed wydaniem przez TSUE orzeczenia, które wyklucza możliwość przedawnienia się roszczeń kredytobiorcy sprawa frankowa mogła ulec przedawnieniu. Przedawnienie należy liczyć osobno dla każdej nadpłaconej raty, a termin ten wynosi 6 lub 10 lat w zależności od tego, czy chodzi o ratę wymagalną po 31 grudnia 2014 roku, czy przed tą datą.

Warto jednak zwrócić uwagę, że kredytobiorca może doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia – kancelaria może wytoczyć pozew przeciwko bankowi lub zawezwać instytucję do próby ugodowej.

Czy wnosić o unieważnienie klauzul abuzywnych czy unieważnienie całego kredytu?

Roszczenie kredytobiorcy w sprawie frankowej zwykle będzie opiewało na unieważnienie konkretnych klauzul abuzywnych lub „odfrankowanie” kredytu. W pierwszym przypadku sąd może orzec o nieważności całej umowy, jeśli po wyeliminowaniu wszystkich klauzul abuzywnych umowa nie może dalej istnieć.

Z kolei „odfrankowanie” polega na utrzymaniu ważności umowy, ale z usunięciem z kontraktu wszystkich postanowień, które uzależniają wysokość raty od franka szwajcarskiego. W rezultacie kredyt frankowy przekształca się w zobowiązanie złotówkowe. Wybór najlepszego modelu działania najlepiej pozostawić kancelarii, która skutecznie zidentyfikuje szanse powodzenia obu strategii procesowych.,

Co w przypadku, gdy jeden z kredytobiorców zmarł?

Po śmierci kredytobiorcy drugi ze współkredytobiorców może dochodzić od banku połowy roszczenia, jakie przysługiwałoby obu kredytobiorcom. Ma on prawo wytoczyć powództwo przeciwko bankowi. Jeśli kredytobiorca zmarł w toku procesu, ale pozostawił po sobie spadkobierców to wchodzą oni na jego miejsce jako powodowie przeciwko bankowi. Jeśli powództwo nie zostało wytoczone to spadkobiercy wchodzą w prawa i obowiązki zmarłego i muszą dalej spłacać kredyt we frankach, ale mogą wnosić o jego unieważnienie. Poprowadzenie sprawy frankowej – z dziedziczeniem lub bez – najlepiej zlecić kancelarii.

Co w sytuacji, gdy wynajmuję mieszkanie zakupione z kredytu frankowego?

Kluczowe znaczenie dla powodzenia spraw frankowych ma posiadanie przez kredytobiorcę statusu konsumenta i to, że lokal został zakupiony na cele mieszkaniowe. Tylko w ten sposób może on powołać się na klauzule abuzywne, będące jedną z głównych strategii procesowych. Jeżeli nie prowadził działalności w zakresie wynajmu mieszkania w czasie zawierania umowy lub lokal nie został kupiony w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej, sąd nie powinien odmówić ochrony przewidzianej dla konsumentów.

Czy warto sądzić się, jeśli kredyt został już spłacony?

Kredytobiorcy, którzy już spłacili zobowiązanie nadal mogą wystąpić z powództwem przeciwko bankowi o ustalenie, że zawarta umowa kredytowa była nieważna ze względu na znajdujące się w niej klauzule abuzywne albo domaganie się odfrankowania zobowiązania. Chodzi o odzyskanie kwot uiszczonych ponad zapłacony kapitał. Takie sprawy frankowe są skomplikowane i wymagają wsparcia kancelarii, ponieważ banki bardzo niechętnie przystają na propozycje ugodowe w zakresie kredytów już spłaconych.

Nieco łatwiej wygląda kwestia egzekucji spraw frankowych po spłacie kredytu. W przypadku zamiany kredytu na złotówkowy nie trzeba też występować do banku o sporządzenie nowego harmonogramu spłat.

Czy po rozwodzie można domagać się unieważnienia umowy kredytowej?

Rozwód nie ma żadnego znaczenia dla sprawy frankowej nawet jeśli małżonkowie dokonali podziału majątku. Rozdzielenia ulegają wyłącznie aktywa, a nie pasywa jakim jest kredyt. Dla banku istotne jest jedynie wspólne zaciągnięcie zobowiązania przez obie osoby. Warto jednak pamiętać, że po rozwodzie niezbędna jest współpraca współmałżonków w zakresie realizacji objętej strategii procesowej.