Adwokat Podział Majątku Łódź

Sprawy o podział majątku

W przypadku braku podziału majątku przed rozwodem uprawomocnienie wyroku rozwodowego daje możliwość przeprowadzenia takiego podziału.

Dla wielu ludzi niezwiązanych z prawem, ten obszar wydaje się nieskomplikowany. Jednak złożoność oraz czas trwania spraw o podział majątku sprawia, że warto skorzystać ze wsparcia prawnika. Jeśli planujecie Państwo przeprowadzić podział majątku, służę pomocą prawną w tym zakresie.

Możecie powierzyć mi następujące działania w związku z planowanym podziałem majątku:

Negocjacje i ustalenie głównych założeń podziału majątku w przypadku zawarcia ugody,
Merytoryczne wsparcie w trakcie uzgodnień treści umowy z notariuszem,
Reprezentowanie w sądzie w przypadku braku zgody między stronami w kwestii podziału majątku,
Pomoc w prawnym zabezpieczeniu majątku przed ukryciem lub wyprowadzeniem.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Negocjatora, który reprezentuje Państwa interesy
Negocjatora, który reprezentuje Państwa interesy

Gdy klient negocjacje z byłym małżonkiem, zwykle trudno o porozumienie. Negocjacje będą zdecydowanie skuteczniejsze, jeśli zostaną zlecone sprawnemu w tym obszarze prawnikowi. Skutecznie negocjuję i zadbam o Państwa interesy.

02
Pewność co do zapisów zawieranej ugody
Pewność co do zapisów zawieranej ugody

W przypadku zawarcia ugody, konieczne będzie sporządzenie notarialnej umowy. Jej treść ma zasadnicze znaczenie i musimy mieć pewność, że będzie zgodna z Państwa interesem i ustaleniami, które wcześniej poczyniliście. Zadbam o to, by strzec Państwa majątku i by nic nie umknęło uwadze.

03
Pomoc we właściwym przygotowaniu do sprawy o podział majątku
Pomoc we właściwym przygotowaniu do sprawy o podział majątku

Sprawy o podział majątku wiążą się z koniecznością badania przez sąd dokumentacji, przesłuchania stron oraz świadków, a także opinii biegłych. Pomogę w przygotowaniu tego procesu, by umożliwić Państwu skuteczną walkę o swój majątek.

04
Wsparcie merytoryczne w trudnym postępowaniu sądowym
Wsparcie merytoryczne w trudnym postępowaniu sądowym

Z uwagi na konieczność prowadzenia postępowania dowodowego, sprawy sądowe o podział majątku nie są proste i krótkie. Bieżąca pomoc adwokata podczas każdej rozprawy będzie nie do przeceniania. Służę w tym zakresie pełnym wsparciem.

Podział majątku

Czym różni się majątek wspólny od osobistego?

Do majątków osobistych każdego z małżonków należy to, co każdy z nich nabył przed zawarciem małżeństwa, a także aktywa wymienione w art. 33 k.r.o. Do majątku wspólnego zaliczają się rzeczy kupione po zawarciu małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków, a także aktywa z art. 31 §2 k.r.o. Można przyjąć, że majątkiem wspólnym będzie wszystko to, co na mocy przepisów szczególnych nie trafia do majątku osobistego.

W czasie trwania małżeństwa (wspólności) nie można podzielić majątku wspólnego inaczej, niż przez zawarcie umowy o rozdzielność majątkową, tzw. intercyzy lub uzyskanie sądowego ustania wspólności.

W jaki sposób można wykonać podział majątku?

Przepisy wyróżniają dwa sposoby podziału majątku – umowny i sądowy. Umowny podział majątku dokonuje się na podstawie pisemnego porozumienia (w formie aktu notarialnego, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość). Małżonkowie ustalają zasady podziału i ewentualne dopłaty.

Alternatywą jest sądowy podział majątku Adwokat może sporządzić wniosek i skierować go do właściwego sądu. Rozdzielności może żądać każdy małżonek z ważnych powodów, np. alkoholizm lub roztrwanianie majątku. Podział sądowy co do zasady obejmuje całość majątku, jedynie w wyjątkowych okolicznościach może być ograniczony do jego części.

Kiedy można wystąpić o podział majątkowy?

Zgodnie z art. 52 §1 k.r.o. każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Warto pamiętać, że za taką przyczynę nie zostanie uznana okoliczność niezawiniona np. utrata pracy lub długotrwała choroba. W orzecznictwie wskazuje się, że podstawą faktyczną żądania może być separacja faktyczna małżonków lub zaciąganie przez jednego z nich zobowiązań, które służą wyłącznie zaspokajaniu swoich potrzeb, z pominięciem potrzeb rodziny.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma znaczenie przy podziale majątku?

Co do zasady orzeczenie rozwodu z winy jednego ze współmałżonków nie ma znaczenia z punktu widzenia podziału majątku, ponieważ są i tak podzieli go po równo. Jedynie wyjątkowych sytuacjach zgodnie z art. 43 §2 k.r.o. każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Przy uwzględnianiu udziału należy też wziąć pod uwagę nakład pracy związany z utrzymaniem domu i wychowaniem dzieci.

Kiedy sąd ustali nierówny podział majątku wspólnego?

W określonych przypadkach sąd uwzględni wniosek o nierówny podział majątku Adwokat pomoże w opracowaniu skutecznej taktyki procesowej, choć w praktyce najczęstszymi przyczynami żądania nierównych udziałów jest nałóg (np. uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub hazardu) oraz rozrzutność przy jednoczesnym niewykorzystywaniu możliwości zarobkowych. W efekcie cały ciężar utrzymania gospodarstwa domowego spoczywa na wyłącznie jednym z małżonków. Ocena przesłanek jest każdorazowo dokonywana przez sąd w oparciu o wszystkie okoliczności sprawy.

Czy przy podziale majątku uwzględniane są również długi?

W sprawie o podział majątku nie można rozliczyć długów, które na dzień wydania orzeczenia kończącego sprawę pozostawały jeszcze niespłacone.
Natomiast, jeżeli w powyższym okresie jeden małżonek dokonał spłaty wspólnego długu w sprawie o podział majątku, można żądać zwrotu wpłaty w części odpowiadającej swą wielkością udziałowi, jaki miał drugi małżonek w majątku wspólnym. Co do zasady można żądać zwrotu w wysokości 50% dokonanej wpłaty.

Oczywiście powyższego rozliczenia można domagać się jedynie w sytuacji, gdy długi zostały zaciągnięte razem lub przez jedną osobę, ale na zaspokojenie wspólnych potrzeb rodziny albo dotyczą spłaty długów wyłącznie jednego małżonka z majątku wspólnego.

Warto pamiętać, że rozliczenie nie dotyczy spłaty długów, które były spłacane w okresie wspólności majątkowej i dotyczyły potrzeb rodziny, ponieważ dochody każdego z małżonków trafiają do wspólnej puli.

Jak wygląda podział majątku w przypadku posiadania wspólnej nieruchomości na kredyt?

Ustalenia sądu w zakresie podziału majątku dotyczą tylko aktywów małżonków, ale nie umowy kredytowej co oznacza, że obie osoby są nadal związane jej postanowieniami. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można dokonać modyfikacji podziału majątku. Adwokat może jednak wystąpić o przejęcie nieruchomości na własność przez jednego z małżonków Wtedy trzeba wynegocjować z bankiem zwolnienie jednej z osób z kredytu lub znalezienie zastępcy. Alternatywnym rozwiązaniem może być przydział z obowiązkiem spłaty.

Czy na sposób podzielenia majątku wpływają dochody obu małżonków w trakcie trwania małżeństwa?

Zgodnie z art. 31 §2 pkt. 1 k.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Oznacza to, że co do zasady wysokość dochodów nie wpływa na podział majątku wspólnego, choć każdy z małżonków może domagać się ustalenia nierównych udziałów z ważnych przyczyn. Aby zmienić tę zasadę małżonkowie mogą rozważyć zawarcie umowy rozdzielności majątkowej w czasie trwania związku małżeńskiego.

Co z pieniędzmi na rachunku bankowym jednego z małżonków?

Pieniądze zebrane na rachunku bankowym przed powstaniem wspólności należą do tego małżonka, który je zarobił. W okresie trwania wspólności wszystkie środki trafiają do majątku wspólnego bez względu na to, na czyje wpływają konto. Dotyczy to:

  • dochodów za pracę;
  • dochodów z majątku wspólnego i osobistego (np. przychody z najmu);
  • środki zgromadzone na OFE lub PPE.

Podział następuje według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej (np. uprawomocnienie się majątku rozwodowego). Jeśli masz pytania o podział majątku adwokat pomoże Ci się przygotować i zebrać niezbędne dokumenty.

Czy jeśli w trakcie małżeństwa otrzymałem spadek lub darowiznę to czy po rozwodzie jakaś część tego majątku przypadnie współmałżonkowi?

Zgodnie z art. 33 pkt. 2 k.r.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Może być to np. darowizna mieszkania dokonana wyraźnie do majątku obojga małżonków.