kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Adwokat Podział Majątku Łódź

Sprawy o podział majątku

W przypadku braku podziału majątku przed rozwodem uprawomocnienie wyroku rozwodowego daje możliwość przeprowadzenia takiego podziału.

Dla wielu ludzi niezwiązanych z prawem, ten obszar wydaje się nieskomplikowany. Jednak złożoność oraz czas trwania spraw o podział majątku sprawia, że warto skorzystać ze wsparcia prawnika. Jeśli planujecie Państwo przeprowadzić podział majątku, służę pomocą prawną w tym zakresie.

Możecie powierzyć mi następujące działania w związku z planowanym podziałem majątku:

Negocjacje i ustalenie głównych założeń podziału majątku w przypadku zawarcia ugody,
Merytoryczne wsparcie w trakcie uzgodnień treści umowy z notariuszem,
Reprezentowanie w sądzie w przypadku braku zgody między stronami w kwestii podziału majątku,
Pomoc w prawnym zabezpieczeniu majątku przed ukryciem lub wyprowadzeniem.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Negocjatora, który reprezentuje Państwa interesy
Negocjatora, który reprezentuje Państwa interesy

Gdy klient negocjacje z byłym małżonkiem, zwykle trudno o porozumienie. Negocjacje będą zdecydowanie skuteczniejsze, jeśli zostaną zlecone sprawnemu w tym obszarze prawnikowi. Skutecznie negocjuję i zadbam o Państwa interesy.

02
Pewność co do zapisów zawieranej ugody
Pewność co do zapisów zawieranej ugody

W przypadku zawarcia ugody, konieczne będzie sporządzenie notarialnej umowy. Jej treść ma zasadnicze znaczenie i musimy mieć pewność, że będzie zgodna z Państwa interesem i ustaleniami, które wcześniej poczyniliście. Zadbam o to, by strzec Państwa majątku i by nic nie umknęło uwadze.

03
Pomoc we właściwym przygotowaniu do sprawy o podział majątku
Pomoc we właściwym przygotowaniu do sprawy o podział majątku

Sprawy o podział majątku wiążą się z koniecznością badania przez sąd dokumentacji, przesłuchania stron oraz świadków, a także opinii biegłych. Pomogę w przygotowaniu tego procesu, by umożliwić Państwu skuteczną walkę o swój majątek.

04
Wsparcie merytoryczne w trudnym postępowaniu sądowym
Wsparcie merytoryczne w trudnym postępowaniu sądowym

Z uwagi na konieczność prowadzenia postępowania dowodowego, sprawy sądowe o podział majątku nie są proste i krótkie. Bieżąca pomoc adwokata podczas każdej rozprawy będzie nie do przeceniania. Służę w tym zakresie pełnym wsparciem.

Podział majątku

Czym różni się majątek wspólny od osobistego?

Do majątków osobistych każdego z małżonków należy to, co każdy z nich nabył przed zawarciem małżeństwa, a także aktywa wymienione w art. 33 k.r.o. Do majątku wspólnego zaliczają się rzeczy kupione po zawarciu małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków, a także aktywa z art. 31 §2 k.r.o. Można przyjąć, że majątkiem wspólnym będzie wszystko to, co na mocy przepisów szczególnych nie trafia do majątku osobistego.

W czasie trwania małżeństwa (wspólności) nie można podzielić majątku wspólnego inaczej, niż przez zawarcie umowy o rozdzielność majątkową, tzw. intercyzy lub uzyskanie sądowego ustania wspólności.

W jaki sposób można wykonać podział majątku?

Przepisy wyróżniają dwa sposoby podziału majątku – umowny i sądowy. Umowny podział majątku dokonuje się na podstawie pisemnego porozumienia (w formie aktu notarialnego, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość). Małżonkowie ustalają zasady podziału i ewentualne dopłaty.

Alternatywą jest sądowy podział majątku Adwokat może sporządzić wniosek i skierować go do właściwego sądu. Rozdzielności może żądać każdy małżonek z ważnych powodów, np. alkoholizm lub roztrwanianie majątku. Podział sądowy co do zasady obejmuje całość majątku, jedynie w wyjątkowych okolicznościach może być ograniczony do jego części.

Kiedy można wystąpić o podział majątkowy?

Zgodnie z art. 52 §1 k.r.o. każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Warto pamiętać, że za taką przyczynę nie zostanie uznana okoliczność niezawiniona np. utrata pracy lub długotrwała choroba. W orzecznictwie wskazuje się, że podstawą faktyczną żądania może być separacja faktyczna małżonków lub zaciąganie przez jednego z nich zobowiązań, które służą wyłącznie zaspokajaniu swoich potrzeb, z pominięciem potrzeb rodziny.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma znaczenie przy podziale majątku?

Co do zasady orzeczenie rozwodu z winy jednego ze współmałżonków nie ma znaczenia z punktu widzenia podziału majątku, ponieważ są i tak podzieli go po równo. Jedynie wyjątkowych sytuacjach zgodnie z art. 43 §2 k.r.o. każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Przy uwzględnianiu udziału należy też wziąć pod uwagę nakład pracy związany z utrzymaniem domu i wychowaniem dzieci.

Kiedy sąd ustali nierówny podział majątku wspólnego?

W określonych przypadkach sąd uwzględni wniosek o nierówny podział majątku Adwokat pomoże w opracowaniu skutecznej taktyki procesowej, choć w praktyce najczęstszymi przyczynami żądania nierównych udziałów jest nałóg (np. uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub hazardu) oraz rozrzutność przy jednoczesnym niewykorzystywaniu możliwości zarobkowych. W efekcie cały ciężar utrzymania gospodarstwa domowego spoczywa na wyłącznie jednym z małżonków. Ocena przesłanek jest każdorazowo dokonywana przez sąd w oparciu o wszystkie okoliczności sprawy.

Czy przy podziale majątku uwzględniane są również długi?

W sprawie o podział majątku nie można rozliczyć długów, które na dzień wydania orzeczenia kończącego sprawę pozostawały jeszcze niespłacone.
Natomiast, jeżeli w powyższym okresie jeden małżonek dokonał spłaty wspólnego długu w sprawie o podział majątku, można żądać zwrotu wpłaty w części odpowiadającej swą wielkością udziałowi, jaki miał drugi małżonek w majątku wspólnym. Co do zasady można żądać zwrotu w wysokości 50% dokonanej wpłaty.

Oczywiście powyższego rozliczenia można domagać się jedynie w sytuacji, gdy długi zostały zaciągnięte razem lub przez jedną osobę, ale na zaspokojenie wspólnych potrzeb rodziny albo dotyczą spłaty długów wyłącznie jednego małżonka z majątku wspólnego.

Warto pamiętać, że rozliczenie nie dotyczy spłaty długów, które były spłacane w okresie wspólności majątkowej i dotyczyły potrzeb rodziny, ponieważ dochody każdego z małżonków trafiają do wspólnej puli.

Jak wygląda podział majątku w przypadku posiadania wspólnej nieruchomości na kredyt?

Ustalenia sądu w zakresie podziału majątku dotyczą tylko aktywów małżonków, ale nie umowy kredytowej co oznacza, że obie osoby są nadal związane jej postanowieniami. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można dokonać modyfikacji podziału majątku. Adwokat może jednak wystąpić o przejęcie nieruchomości na własność przez jednego z małżonków Wtedy trzeba wynegocjować z bankiem zwolnienie jednej z osób z kredytu lub znalezienie zastępcy. Alternatywnym rozwiązaniem może być przydział z obowiązkiem spłaty.

Czy na sposób podzielenia majątku wpływają dochody obu małżonków w trakcie trwania małżeństwa?

Zgodnie z art. 31 §2 pkt. 1 k.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Oznacza to, że co do zasady wysokość dochodów nie wpływa na podział majątku wspólnego, choć każdy z małżonków może domagać się ustalenia nierównych udziałów z ważnych przyczyn. Aby zmienić tę zasadę małżonkowie mogą rozważyć zawarcie umowy rozdzielności majątkowej w czasie trwania związku małżeńskiego.

Co z pieniędzmi na rachunku bankowym jednego z małżonków?

Pieniądze zebrane na rachunku bankowym przed powstaniem wspólności należą do tego małżonka, który je zarobił. W okresie trwania wspólności wszystkie środki trafiają do majątku wspólnego bez względu na to, na czyje wpływają konto. Dotyczy to:

  • dochodów za pracę;
  • dochodów z majątku wspólnego i osobistego (np. przychody z najmu);
  • środki zgromadzone na OFE lub PPE.

Podział następuje według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej (np. uprawomocnienie się majątku rozwodowego). Jeśli masz pytania o podział majątku adwokat pomoże Ci się przygotować i zebrać niezbędne dokumenty.

Czy jeśli w trakcie małżeństwa otrzymałem spadek lub darowiznę to czy po rozwodzie jakaś część tego majątku przypadnie współmałżonkowi?

Zgodnie z art. 33 pkt. 2 k.r.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Może być to np. darowizna mieszkania dokonana wyraźnie do majątku obojga małżonków.