kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Adwokat sprawy cywilne Łódź

Prawo cywilne Łódź

Prawo cywilne to jedna z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa.

Dysponuję rzetelną wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego co pozwala mi sprawnie i profesjonalnie udzielić Państwu porad oraz reprezentować podczas spraw cywilnych w sądzie.

Jeżeli szukacie Państwo adwokata, który zajmie się Państwa interesami w sprawie cywilnej, to polecam swoje usługi. Szczególnie często podejmuję się spraw z następujących obszarów prawa cywilnego:

Sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych,
Reprezentacja przed sądem,
Podział majątku, 
Zniesienie współwłasności, 
Sporządzanie, interpretację i dochodzenie roszczeń z umów,
Przedawnienie roszczeń, 
Cesja wierzytelności, 
Odsetki ustawowe, 
Kary umowne, 
Skargi pauliańskie, 
i pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Lojalnego doradcę
Lojalnego doradcę

W swojej pracy traktuję lojalność jako jeden z najważniejszych priorytetów i obowiązków wobec klienta. Zawsze z pełnym oddaniem reprezentuję Państwa interesy i możecie liczyć, iż nie zawiodę zaufania.

02
Pomoc na każdym etapie postępowania
Pomoc na każdym etapie postępowania

Klienci trafiają do mojej kancelarii na różnym etapie zaawansowania postępowania. Niezależnie od tego zawsze możecie Państwo liczyć na to, iż dołożę wszelkich możliwych starań, by sprawa zakończyła się sukcesem.

03
Ponadprzeciętną komunikację
Ponadprzeciętną komunikację

Dbam o to, byście czuli się Państwo pewnie. Pomagam zrozumieć zawiłe przepisy, aby łatwiej zaplanowali optymalne działania.

Sprawy cywilne – FAQ

Kiedy sporządza się pisma procesowe, a kiedy opinie prawne?

Pisma procesowe składane są w celu zainicjowania lub ukierunkowania przebiegu postępowania sądowego. W nich pełnomocnicy stron zajmują stanowiska, składają wnioski dowodowe. Znaczna część pism procesowych w prawie cywilnym to tzw. pisma kwalifikowane, które muszą spełnić szereg wymogów szczególnych.

Zadaniem opinii prawnej jest analityczny przedstawienie ram prawnych dla wybranego zagadnienia, omówienie obowiązujących regulacji oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań uwzględniających sytuację i potrzeby klienta.

Czy trzeba korzystać z usług pełnomocnika, aby występować przed sądem?

Polskie prawo cywilne, jeśli chodzi o postępowanie przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi) zasadniczo nie nakłada tzw. przymusu adwokackiego. Oznacza to, że powód lub pozwany mogą samodzielnie składać pisma procesowe i stawać przed sądem.

Obowiązek zastępstwa procesowego występuje jednak w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami powszechnymi, o ile czynność procesowa jest związana z postępowaniem przed Sądem Najwyższym.

Ze względu na stopień skomplikowania, który cechuje nasze prawo cywilne i procedury sądowe zaleca się korzystanie z usług adwokata bez względu na ustawowy wymóg zastępstwa.

W jakim celu przeprowadza się umowną rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa?

Małżonkowie w trakcie trwania związku mogą zawrzeć umowę małżeńską o rozdzielność majątkową (zwykle będzie to rozdzielność pełna). Taki podział majątku prowadzi do utrzymania samodzielności majątkowej każdego z małżonków, ponieważ każdy z nich dysponuje swoim odrębnym majątkiem. W razie rozwodu nie trzeba dokonywać podziału majątku wspólnego.

Małżeńska umowa majątkowa pozwala ochronić majątek jednego ze współmałżonków przed egzekucją jeżeli drugi z nich prowadzi ryzykowną działalność gospodarczą.

W jaki sposób można znieść współwłasność nieruchomości?

W przypadku nieruchomości często nie ma możliwości podziału nieruchomości poprzez przyznanie dostępu do konkretnych pomieszczeń lub segmentów (wyjąwszy tzw. podział quoad usum). Dlatego w praktyce najczęściej stosuje się przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedaż w drodze egzekucji i podzielenie uzyskanej sumy między współwłaścicieli. Warto powierzyć prowadzenie sprawy o zniesienie współwłasności adwokatowi, który zna praktykę sądów w zakresie prawa nieruchomości.

Co powinno znaleźć się w typowej umowie NDA?

Umowa o zachowanie poufności zwykle zawiera następujące elementy:

  • wskazanie informacji uznanych za poufne;
  • czas trwania zakazu poufności;
  • standard działań uznany przez strony do wystarczający do ochrony danych;
  • katalog sytuacji, kiedy jednoznacznie można mówić o naruszeniu zobowiązania;
  • sankcje za naruszenie poufności (kara umowna, możliwość zerwania umowy).

Choć prawo cywilne nie wprowadza takiego wymogu, umowę o zachowanie poufności warto zawrzeć w formie pisemnej, ponieważ strony dysponują wtedy dowodem potwierdzającym uzgodnienia kontraktu.

Czy sąd może nie uznać zarzutu przedawnienia roszczenia podniesionego przez konsumenta?

Prawo cywilne przewiduje możliwość nieuwzględnienia upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi w drodze wyjątku. Zgodnie z art. 1171 §2 w takiej sytuacji sąd uwzględnia długość terminu przedawnienia, okres jaki upłynął między upływem terminu a dochodzeniem roszczenia oraz charakter okoliczności, które wpłynęły na niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego.

Czy cesja leasingu jest dopuszczalna?

Przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu jest dopuszczalne, choć wymaga spełnienia określonych warunków przez leasingobiorcę. Przede wszystkim musi on znaleźć podmiot, który wyrazi zgodę na przejęcie umowy. Niezbędne jest też uzyskanie zgody leasingodawcy, który musi ocenić od nowa wypłacalność nowego podmiotu. Każda firma leasingowa samodzielnie określa kryteria cesji.

Niekiedy cesję leasingu można uzupełnić również o „odstępne”. To rodzaj wynagrodzenia płacony przez nowego leasingobiorcę dotychczasowemu korzystającemu.

Ile wynoszą maksymalne odsetki ustawowe?

Prawo cywilne określa maksymalną wartość odsetek ustawowych w art. 359 §2 i §3 k.c. Wynoszą one dwukrotność sumy stopy referencyjnej określonej przez Narodowy Bank Polski oraz 3,5 punktu procentowego. Strony mają też możliwość przewidzenia niższych odsetek w umowie. Jeżeli w treści czynności prawnej zastrzeżono odsetki przekraczające wysokość odsetek maksymalnych, stronie dochodzącej spełnienia świadczenia należą się odsetki maksymalne.

Kiedy strona może domagać się miarkowania kary umownej?

W art. 484 §2 prawo cywilne przewiduje możliwość żądania miarkowania kary umownej przez dłużnika. To uprawnienie przysługuje, jeśli świadczenie zostało w przeważającej części wykonane albo kara umowna jest rażąco wygórowana w stosunku do wartości całego świadczenia. Warto rozważyć powierzenie sprawy cywilnej adwokatowi, który zadba o uzyskanie jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia. O ostatecznej wysokości do jakiej zostanie zmniejszona kara umowna decyduje sąd w oparciu o wszystkie okoliczności sprawy.

Jakie są przesłanki skargi pauliańskiej?

Aby wierzyciel mógł dochodzić uwzględnienia roszczenia ze skargi pauliańskiej musi wykazać łącznie szereg przesłanek, na które składają się:

spowodowanie niewypłacalności przez dłużnika lub jej pogłębienie ze szkodą dla wierzycieli;

dokonanie czynności prawnej przez dłużnika z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli (działanie w złej wierze);

wiedza osoby trzeciej (lub możliwość ustalenia), że czynność prawna zrealizowana przez dłużnika ma na celu pokrzywdzenie wierzycieli oraz uzyskanie korzyści majątkowej przez tę osobę.